Home / Índice materias / Trabajo social / Treball en xarxa: aportacions a propòsit d´una jornada · Esperança Castell, Lluïsa Cortada, Fabiola Dunyó, Pia Ferrer

Índice materias

Treball en xarxa: aportacions a propòsit d´una jornada (2009)

autor

Esperança Castell i Rodríguez

Metgessa, psicoanalista, consultora d´organitzacions; tècnica de formació de l´Institut d´Estudis de la Salut.

Lluïsa Cortada i Pasola

Consultora en Desenvolupament Directiu i Cultura de la Innovació. Coach d’equips.

Fabiola Dunyó i Esteve

Psicòloga, psicoterapeuta. Consultora d’organizacions i de família. Membre del Comitè pedagògic Observar per Transformar, i de l’ACPP.

Pia Ferrer i Jeremias

Tècnic en serveis socials. Cap de Secció de Programació del Gabinet. Tècnic del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.

   

L’article que teniu a les mans aporta elements de reflexió sobre el treball en xarxa sorgits de la Jornada de “Treball en xarxa i servei a les persones”, centrada en infants i adolescents i organitzada el mes d’abril del 2008 per l´Institut d’Estudis de la Salut (IES) i el Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya.

Professionals de l’àmbit dels serveis personals (salut, educació, serveis socials) del sector públic i del privat van reunir-se per aprendre sobre xarxes, observar els fenòmens que genera, analitzar les implicacions organitzatives, les barreres i els elements facilitadors des de la praxis professional. En definitiva, es tractava de cercar pistes d’acció per enfortir el treball, optimitzar la cultura de la coordinació i de la col·laboració entre els serveis per oferir respostes més adequades i eficients als ciutadans.

Amb aquest article tenim la voluntat d’aportar elements teòrics i pràctics del model de treball en xarxa, proposem elements de metodologia per aconseguir-ho, de manera que aprofitarem cada un dels diferents apartats per aprofundir aspectes que el fan possible. Internament hi ha quatre apartats:

El primer, introdueix conceptes bàsics de funcionament en xarxa i discrimina cinc nivells diferents de construcció, que es poden impulsar per a enfortir-les i fer-les més eficients. Proposem una metodologia decidida a assolir el nivell més alt basat en la confiança.

Amb el segon, tercer i quart apartat veurem com es poden travessar els diferents nivells de construcció amb el propi disseny metodològic de la jornada, però ens centrarem en la Taula Rodona i el Treball en Petits Grups, com una experiència de pensament col·lectiu. En aquest sentit, presentarem estratègies de mètode que contribueixen a generar pensament complex, recollirem reflexions que els propis participants van rea-litzar i algunes pistes d’acció per a construir millor la xarxa de serveis a les persones.

Per a visualitzar-ho amb més claredat presentem els resultats de dues experiències d’Anàlisi del Cas que es va treballar en Petits Grups. El relat dels casos ha estat degudament transformat per garantir-ne la confidencialitat.

Desitgem que, lluny de deixar el tema tancat, aquest article us susciti noves aproximacions ja que és un tema de gran actualitat i projecció.

Acceder al foro de este artículo

Columna dreta: Treball en xarxa