Home / Números / Número 30 (2009) / Pluridiscapacitat: sostenir l’insostenible. Un punt de vista des del professional · Albert Ruf Urbea

Pluridiscapacitat: sostenir l’insostenible. Un punt de vista des del professional (2009)

autor

Albert Ruf Urbea

Pedagog. Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona

Altres artícles de l'autor

   

 

Resum

 

Paraules clau:

Persona amb pluridiscapacitat, família, professional, patiment.

Des del punt de vista d’un professional que atén a persones amb pluridiscapacitat, l’article reflexiona sobre la dificultat de comprendre i d’acceptar la greu discapacitat d’un fill. Es descriuen situacions personals de subjectes afectats i algunes emocions que provoquen en llurs famílies. Es busca mestratge en experiències límit, però mai no es troba un model que encaixi amb la pròpia idiosincràsia. Finalment, l’autor, pren partit per abordar el dolor i, arriscant-se ell mateix a patir-lo, intentar acompanyar les persones que el sofreixen pels seus fills.

 

Abstract

 

Keywords:

Person with multidisability, family, professional, psychic pain.

From the point of view of a professional who attents people with multidisability, the paper reflects on the difficulty of understanding and of accepting the severe disability of one’s children. Personal experiences of affected subjects and some emotions that they provoke in their families are described. Mastery is searched in extreme situations, but the model is never found to fit for oneself’s idiosyncrasy. Finally, the author takes the decision to approach the pain and, he himself risking of suffer it, to attempt to accompany the persons who suffer it for their children.

Acceder al foro de este artículo

Forum Número de asuntos Número de envíos Último comentario

Pluridiscapacitat: sostenir l’insostenible. Un punt de vista des del professional

Si aún no tienes nombre de usuario y contraseña, te puedes suscribir aquí

0 0