Home / Normes de publicació

Presentació de treballs

 

PRESENTACIÓ DE TREBALLS

1. La Revista DESENVOLUPA, de l’Atenció precoç i el Desenvolupament Infantil, publicarà articles que tinguin una relació amb aquestes matèries.

2. Els treballs hauran de ser inèdits. Tanmateix, el Consell de Redacció, d’acord amb els criteris de les recomanacions Vancouver pot incloure, pel seu interès, articles o treballs com a “segona publicació” ja publicats en altres revistes o idiomes. Igualment es reserva el dret de sol·licitar articles a autors que es considerin de reconegut prestigi o sobre temes que siguin d'interès per a la revista.

3. L’idioma oficial de la revista és el català. S'acceptaran treballs en català i castellà. Els treballs escrits en català i/o castellà hauran de portar el resum i paraules claus també en anglès.

4. Per a la redacció i presentació dels treballs es recomanen les normes APA (American Psychological Association).

5. Fitxa de l'autor: caldrà omplir el formulari confeccionat a tal efecte.

6. Els treballs es podran acompanyar del material gràfic que es consideri necessari: figures (fotos, vídeos, gràfiques, dibuixos, …) i taules. Aquest material s'haurà de presentar en un arxiu independent, especificant l'espai on s'ha d'inserir així com el text explicatiu que es vol fer constar. Totes les taules i figures han d'anar enumerades (taula 1 o figura 1) segons l'ordre d'aparició i amb les explicacions intel.ligibles oportunes. És necessari que les taules tinguin un títol a la part superior i alhora siguin citades al text. Al peu de taula s'especificaran les abreviatures o sigles que s'hagin utilitzat. Cal que les figures presentin el títol i la numeració a la part inferior. En cas de utilitzar fotografies i vídeos de persones identificables, serà necessari disposar d’una autorització per escrit de cessió de drets d’imatge per a l’article. Si s'utilitza material gràfic d'una altra publicació cal que vagi acompanyat del corresponent permís i de la seva referència bibliogràfica.

7. Les cites han d’anar ordenades alfabèticament per ordre d’autoria i en un full apart.

8. El treball s'enviarà en format .doc (Microsoft Word), odt.(open office). El límit recomanable d'extensió del treball serà d’unes 20 pàgines. Tots els fulls hauran d’estar numerats de forma correlativa.

9. Les opinions i afirmacions manifestades en els articles són responsabilitat exclusiva dels autors, i en cap cas representatives del Consell de Redacció de la revista, ni de l’ACAP.

10.Els treballs s’han d’enviar per mail a l’adreça revista@desenvolupa.net juntament amb la fitxa de l’autor/a.

 

TIPOLOGIA DE TREBALLS

La revista acceptarà tots els treballs que aportin o clarifiquin coneixements rellevants de les diferents disciplines que configuren l’Atenció Precoç i el desenvolupament infantil.
1. INVESTIGACIÓ
2. CONCEPTUALS O DE REFLEXIÓ
3. DE REVISIÓ
4. ESTUDI D’UN CAS, EXPERIÈNCIES PRÀCTICA I CLÍNIQUES
5. ALTRES TIPUS D’ARTICLES

 

ESTRUCTURA DE TREBALLS

La revista acceptarà treballs que s'incloguin dins de les categories anomenades a continuació, i amb l'estructura recomanada per les normes APA.
1.- ARTICLES d’ INVESTIGACIÓ: treballs dedicats a la comunicació de resultats o troballes originals de projectes d'investigació científica, estudis de casos i pràctiques clíniques, i donar a conèixer els resultats obtinguts. El format dels articles de caire científic ha d'estar ajustats a una sèrie de paràmetres acceptats per la comunitat científica.

 • TÍTOL del treball. En català, castellà i anglès.
 • AUTORIA: NOM i COGNOMS de/ls autor/s i credencials institucionals (professió, nom i localitat del centre de treball).
 • RESUM i ABSTRACT. Els treballs hauran d'anar acompanyats d'un resum en la llengua del treball, serà necessari traduir-lo correctament a l'anglès. El resum ha de tenir una extensió màxima de 250 paraules i mínima de 150.
 • PARAULES CLAU. Cal indicar de 3 a 10 paraules clau en català o castellà segons l’idioma utilitzat a l’article, i també en anglès.
 • INTRODUCCIÓ: plantejament del tema, objectius, raons que han motivat a la realització del treball de recerca.
 • METODOLOGIA: ha d'incloure els següents aspectes: estratègies metodològiques, població i mostra, instruments de recollida d'informació i procediment.
 • RESULTATS: exposició de dades obtingudes i estadística d'aquestes.
 • DISCUSSIÓ: s’interpreten els resultats i es discuteixen les implicacions.
 • REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES: Per a la presentació de les mateixes es recomana que es segueixin les normes APA. Han d'anar en un pàgina apart, ordenades alfabèticament per autoria.

2- ARTICLES CONCEPTUALS O DE REFLEXIÓ: Treballs on s'exposen descripció, valoració i/o reflexions sobre un tema específic.

 • TÍTOL (veure articles d'investigació)
 • AUTORIA (veure articles d'investigació)
 • RESUM i ABSTRACT (veure articles d'investigació)
 • PARAULES CLAU (veure articles d'investigació)
 • INTRODUCCIÓ (veure articles d'investigació)
 • DESENVOLUPAMENT
 • DISCUSSIÓ (veure articles d'investigació)
 • REFERÈNCIES BIBLIOGRAFIQUES (veure articles d'investigació)

3- ARTICLES DE REVISIÓ TEÒRICA: Articles en els que l'autor fa una revisió bibliogràfica d’un tema o una avaluació crítica de treballs ja publicats.

 • TÍTOL
 • AUTORIA (veure articles d'investigació)
 • RESUM i ABSTRACT. (veure articles d'investigació)
 • PARAULES CLAU (veure articles d'investigació)
 • INTRODUCCIÓ (veure articles d'investigació)
 • DESENVOLUPAMENT
 • DISCUSSIÓ (veure articles d'investigació)
 • REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES. (veure articles d'investigació)

4- CASOS CLÍNICS, EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES I CLÍNIQUES: Presentació d’un cas clínic.

 • TITOL del treball (veure articles d'investigació)
 • AUTORIA (veure articles d'investigació)
 • RESUM i ABSTRACT (veure articles d'investigació)
 • PARAULES CLAU (veure articles d'investigació)
 • INTRODUCCIÓ
 • CAS CLÍNIC / OBSERVACIÓ CLÍNICA / EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES
 • DISCUSSIÓ
 • REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES. (veure articles d'investigació)

5- ALTRES TIPUS D’ARTICLES: articles de metodologia, articles teòrics, segones publicacions… sempre a criteri d'idoneïtat del Consell de Redacció.

 

PROCÉS DELS TREBALLS

 • Totes les persones interessades en publicar a la revista DESENVOLUPA hauran de fer arribar el seu treball i la corresponent fitxa d’autor a l’adreça electrònica: revista@desenvolupa.net. Posteriorment rebran una resposta per correu electrònic i seran informades del procés que seguirà el seu article per part del Consell de Redacció de la revista.
 • Revisió editorial: el Consell de Redacció revisarà inicialment que el manuscrit s’ajusti als objectius de la revista i que acompleixi les normes de publicació, en cas que no sigui així es retornarà el treball a l’autor.
 • Revisió externa: els treballs rebuts seran valorats pel Consell Assessor. Els treballs s'envien de forma anònima a dos membres revisors considerats com a experts per l'ACAP. L’elecció dels membres del Consell Assessor que revisaran l'article es farà en funció del contingut o temàtica de l'article.
 • A partir de la revisió externa científica i segons els informes realitzats, el Consell de Redacció de la revista pot sol·licitar als autors aclariments o modificacions dels diferents aspectes del treball. Les aportacions del Consell Assesor es remetran a l’autor per a la seva consideració i per a realitzar les modificacions que es considerin oportunes. L’autor reenviarà novament el treball amb els canvis realitzats al Consell de Redacció. El Consell de Redacció es reserva la facultat de publicar el treball desprès de les modificacions suggerides pel Consell Assessor. Així mateix, el Consell de Redacció es reserva el dret de realitzar les correccions gramaticals necessàries. Els autors podran comprovar els canvis realitzats a les galerades (prova impresa) abans de la publicació definitiva, on podran fer les darreres correccions pertinents i retornar-les abans de cinc dies. En aquest moment l’autor serà informat de la data de publicació.

 

MATÈRIES GENERALS O EIXOS TEMÀTICS

Entrevista
Fisioteràpia
Logopèdia
Marc Conceptual
Neonatologia
Neurologia
Pediatria
Psicologia
Psicomotricitat
Psicopedagogia
Teràpia ocupacional
Treball social

 

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA

 
 

Columna dreta: Últim Número

Últims Articles

Números anteriors

Untitled-9