Home / Últims Números / Número 27 (2006)

Número 27 (2006)

Editorial

autor

Cristina Cristobal

Presidenta de l’ACAP.

   

El Parlament de Catalunya va aprovar l'any 2003 la llei de suport a les famílies sobre mesures dirigides als infants i als adolescents. Aquestes mesures s'estableixen dins d'un sistema de prestacions familiars que es despleguen en relació a l'Atenció Precoç a través del Decret 260/2003 del 21 d'octubre, pel qual es regulen els seus serveis.

L'Atenció Precoç a Catalunya s'ha conformat com un dret subjectiu dels infants amb trastorns en el desenvolupament o que es troben en una situació de risc de patir-los.Abasta el període que va des de la concepció fins als sis anys.

La universalitat, la gratuïtat, l'accés directe ja sigui d'ofici o a instància de part, i la sectorització de l'atenció en tot el territori català, són l'expressió de les mesures vigents que regulen el contingut, les condicions i els procediments d'accés als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç-CDIAP, on es desenvolupa en major part la tasca assistencial als infants i llurs famílies.

Hem arribat a un model d'atenció entesa com un conjunt d'actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d'intervenció terapèutica. Totes elles de caràcter interdisciplinari i que configuren la xarxa dels CDIAP com a serveis on es realitza el circuit complet d'atenció. Circuit no aïllat que treballa en complementarietat amb els professionals de les altres xarxes: sanitària, educativa i social, en un intent d'optimitzar els recursos existents per a la ciutadania. És prioritari afavorir les coordinacions de les interxarxes, ja que entenem els infants i les seves famílies com a persones no parcialitzades que reben atenció a través de diferents institucions públiques o privades.

Aquesta universalitat i gratuïtat en l'Atenció a la petita i primera infància no està generalitzada en totes les comunitats autònomes, cosa que ha marcat fins a l'actualitat diferències no només en el concepte sinó també en les possibilitats de rebre i accedir a l'atenció precoç. En moltes comunitats autònomes, l'accés només és per els infants que poden acreditar el certificat de deficiència, cosa que exclou tots els infants i famílies que
es troben en situacions de risc de patir algun trastorn psico-bio-social.

Una oportunitat per poder generalitzar l'atenció precoç a totes les comunitats autònomes que ens l'ofereix aquest any 2006, i pot ser quan arribi a mans aquesta revista, ja estarà aprovada la nova "Ley de promoción de la autonomia personal y atención a las personas dependientes" més coneguda com la Ley de la Dependencia, llei que en un inici no va considerar incloure els infants de 0 a 3 per pensar que tots aquests eren dependents per ells mateixos.

Ha estat gràcies a les esmes que s'ha reconsiderat aquest plantejament que sí seran susceptibles d'aplicació dels avantatges que la nova llei pugui oferir.

Per gaudir de les ajudes que aquest projecte preveu caldrà aplicar uns barems, encara en període d'anàlisi i redacció, per conèixer el grau de dependència i decidir si l'infant té accés o no a les prestacions socials que s'atorguin per la seva discapacitat.

La nova llei de dependència donarà cobertura a partir del 2007 aquelles persones que obtinguin el grau de gran dependència, però no serà fins al 2015 que es podrà aplicar les ajudes a la dependència lleu.

Des d'aquest espai, la Revista que publica l'ACAP, convido a tots i totes que la llegeixin a reflexionar sobre la normativa vigent que es pot gaudir en la nostra comunitat, reflexionar entorn al què s'ha obtingut i sobre el què podem desenvolupar en el nostre fer del dia a dia. Estem aplicant el 2006 allò que es pretén universalitzar el 2015. El treball conjunt, a vegades silenciós, que des dels seus inicis, amb encontres i desencontres però mantenint un diàleg, hem pogut crear els professionals de l'Atenció Precoç amb el Departament de Benestar i Família ha modelat una forma d'entendre i atendre les dificultats permanents, transitòries o el risc de patir-ne dels infants de 0 a 6 anys i llurs famílies.

Amb el desig de mantenir i millorar la nostra tasca assistencial us convido a col·laborar en la nostra associació.

Sumari

Columna dreta: Últim Número

Últims Articles

Números anteriors

Untitled-9